,wg;g[f;Fg; gpd; cliy kdkhh;e;J tH';fpl braw;gLk; eilKiwfs;
முகப்பு  தமிழ் வடிவம்   
 
,wg;g[f;Fg; gpd; cliy kdkhh;e;J tH';fpl braw;gLk; eilKiwfs;

   ,we;j gpwF cliy kdkhh;e;J kUj;Jtf;fy;Y]hpf;F tH';fpl fPH;f;fz;l eltof;iffs; nkw;bfhs;sg;gLfpd;wd.

1.kdkhh;e;J ed;bfhil nthhplkpUe;J gjpt[ bra;tjpw;fhd got';fis tH';fpl ntz;Lk;.

2.fPH;g;ghf;fk; kUj;Jtkidapy; cly; Twpay; JiwapypUe;J mij Vw;f xg;g[jy; mspj;J mth;fspd; bgah;fs; ,e;j epWtdj;jpy; gjpt[ bra;jpl ntz;Lk;.

3.gjpt[ bra;jpLk; bfhilahsh;fSf;F mwpt{l;lYk;/ tHpKiwf; fojKk; tH';fpl ntz;Lk;.


gjpt[ bra;jpl mwpt[Wj;jg;gLtd

   fojk; bfhilahsh;fshy; vGjg; gl;oUf;fntz;Lk; bfhil jUk; Mnzh my;yJ bgz;nzh jh';fs; ,we;j gpwF j';fspd; cliy j';fspd; kdkhh;e;j tpUg;gj;jhny jUtjhft[k; mjpy; gpwhpd; fl;lhak; vt;tifapYk; ,y;iy vd;W cWjpbra;jpl ntz;Lk;.

   mth;fspd; kug[tHpapdh;f;F (rl;lg;g{h;tkhdthhpRfSf;F) ed;bfhil mspj;jpl ,g;nghJk; my;yJ vg;nghJk; ed;bfhil e;jpl kWg;g[ ,Ue;jplf;TlhJ.

   ed;bfhilahsh;fspd; kug[ tHpr;rhh;e;j beU';fpa cwtpdh;fs; jl';fYiu vGg;gplnth my;yJ ,we;j clypd; kPJ chpiknah bfhz;lhlf;TlhJ.

   nkw;fz;l fojj;jpy; ,U rhl;rpfs; rhd;wspf;f ntz;Lk;.

4.bfhil jUnthhpd; rl;l g{h;tkhd kug[ tHpapdh; ,we;j cliy bfhilahf tH';fpl j';fSf;F vt;tpj kWg;g[k; jl';fYiua[k; ,y;iy vd;gij bjspthff; Fwpg;gplntz;Lk;.

5.tUtha;j;Jiwapy; tl;lhl;rpah; epiyf;F Fiwahj mYtyhplkpUe;J Fwpg;gpl;l bfhilahshpd; rl;lg{h;tkhd kug[tHpapdiuf; Fwpj;jpLk; rhd;wpjH; efypy; Fwpg;gpl;oUf;fntz;Lk;.

6.bfhilahshpd; ,U milahsf; FwpaPLfis milahsr; rhd;wpjHpy; bjspthf Fwpg;gplntz;Lk;.

7.bfhilahshpd; _d;W flt[r;rPl;L (gh!;nghh;l;) mstpy; _d;W epHw;gl';fs; ntz;Lk;.


ed;bfhilahsh;fSf;Fk; mtuJ beU';fpa cwtpdh;fSf;Fk; mwpt[Wj;Jk; tHpfhl;o Fwpg;g[fs;:

1.Fwpg;gpl;l bfhilahsh; ,we;jt[ld; mtuJ cliy fhyk; jhH;j;jhJ - 8 kzp Kjy; 24 kzp neuj;jpw;Fs; - ,we;jthpd; beU';fpa Rw;wj;jhh; bfhilahsh; gjpt[ bra;Js;s murpdh; kUj;Jtf;fy;Y]hpf;F mDg;gplntz;Lk;.

2.bfhilahshpd; rl;lg{h;tkhd kug[ tHpapdUk;/ beU';fpa cwtpdh;fSk; bfhilahsh;fspd; ,wg;gpid mUfpy; cs;s kUj;Jtf;fy;tpia gapw;Wtpf;Fk; epWtdj;jpd; Kjy;tUf;F/clDiw kUj;Jt mYtyh;f;F jfty; bjhptpf;ff;nfl;Lf;bfhs;sg;gLfpwhh;fs;. mg;nghJ jhd; ,we;jthpd; rlyj;ij fy;tp gapw;Wtpf;Fk; kUj;Jt epWtdj;jpw;F bfhz;L te;J nrh;g;gpf;f Vw;ghLfis bra;jpl Koa[k;.

3.rl;l,irt[j; jFjp bgw;w epg[zh; mspj;j ,wg;g[r; rhd;wpjnHhL Fwpg;gpl;l me;j rlyj;ij vLj;J tuntz;Lk;. mjpy; ,wg;gpd; fhuzj;ija[k;/ ,we;j fhuzj;ija[k; Fwpg;gpl;oUf;f ntz;Lk;.

4.midj;J ntiy ehl;fspYk; fhiy 8.30 kzp Kjy; khiy 3.30 kzp tiu/ cly; Twpapay; Jiwapy; bgw;Wf;bfhs;sg;gLk;. ntiy ,y;yhj gpw ehl;fspYk;/ tpLKiw ehl;fspYk; me;j rlyk; kUj;Jtkidapd; gpztiwapy; itf;fg;gLk;. clDiw kUj;Jt mYtyh;f;F njitahd ntz;Lnfhis bjhptpj;jt[ld; mr;rlyk; gw;wp tpiue;j jUzj;jpy; cly; Twpay; jwif;Fj; bjhptpf;fg;gLk;.

5.me;j ,wg;g[ ,aw;ifahdjhf mj;njhL my;yJ ,aw;ifahy; Vw;gLk; nehahnyh Vw;gl;oUf;f ntz;Lk;. kUj;Jt rl;lg;go FUjpr; frpt[f;fhd JisaPLfnsh/ jw;bfhiyahfnth/ e";rpl;ljhfnth ,Ue;jplf;TlhJ.

njitg;gLk; got';fs; epug;gg;gl;lnjhL njitahd Mtz';fis gjpt[f;fhf rkh;g;gpj;jpUf;f ntz;Lk;. gjpt[f;fhd rl;l tpjpKiwf;nfw;w tpidKiwfSf;Fg; gpd;dnu gjpt[ vz; Fwpj;j milahs ml;il bfhilahsUf;F tH';fg;gLk;.
 
Copyright © 2010 Government Kilpauk Medical College. All Rights Reserved.

Copyright | Disclaimer | Privacy Statement

Website Designed By :

Nanotech Integrated Solutions Pvt.Ltd.,