துறைகள் முகப்பு  தமிழ் வடிவம்   
 
 
cly; Twpay; Jiw clypa';fpay; Jiw  
caph;ntjpapay; kw;Wk; kUj;Jtk; neha;f;Fwpapy; Jiw  
kUj;jpay; Jiw r_f kUj;Jtj;Jiw  
rl;lk; rhh;e;j kUj;Jtj;Jiw fhJ _f;F bjhz;il Jiw  
fz;rpfpr;irg;gphpt[ FHe;ijfs; kUj;Jtg; gFjp  
vYk;g[ Kwpt[j;Jiw Fly; mWitrpfpr;ir gphpt[  
kfsph; kUj;Jtk; kaf;fkUe;jpay  
rpWePuff;FHhapay; clypay; kUj;Jtk; kw;Wk; kWthH;tpay;  
kUj;Jtj;Jiw jPg;g[z; kw;Wk;xl;LWg;g[ mWit kUj;Jtk;  
Muha;r;rp fl;Liufs;      

 
 
Copyright © 2010 Government Kilpauk Medical College. All Rights Reserved.

Copyright | Disclaimer | Privacy Statement

Website Designed By :

Nanotech Integrated Solutions Pvt.Ltd.,